66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Zamówienia publiczne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Województwo Lubuskie

„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”

Kolejne postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki: Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Zał. nr 6 – dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy zał. nr 7 – projekt techniczny instalacji fotowoltaiki zał. nr 8 – przedmiar robót – budowa wiaty zał. nr 9 – przedmiar robót – rozbudowa wiaty zał. nr 10 – przedmiar robót – branża elektryczna zał. nr 11 – przedmiar robót – branża elektryczna fotowoltaika zał. nr 12 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zał. nr 13 – klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Opublikowano 08.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Opublikowano 24.10.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Opublikowano 14.11.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opublikowano 05.12.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Publikowano 21.02.2020 r. Trzecie postępowanie – unieważnione: Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki: Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Zał. nr 6 – dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy zał. nr 7 – projekt techniczny instalacji fotowoltaiki zał. nr 8 – przedmiar robót – budowa wiaty zał. nr 9 – przedmiar robót – rozbudowa wiaty zał. nr 10 – przedmiar robót – branża elektryczna zał. nr 11 – przedmiar robót – branża elektryczna fotowoltaika zał. nr 12 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zał. nr 13 – klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Opublikowano 10.06.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
Opublikowano 08.07.2019 r.
Unieważnienie postępowania Opublikowano 08.07.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane ************************************************************************* Drugie postępowanie – unieważnione: Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki: Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Zał. nr 6 – dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy zał. nr 7 – projekt techniczny instalacji fotowoltaiki zał. nr 8 – przedmiar robót – budowa wiaty zał. nr 9 – przedmiar robót – rozbudowa wiaty zał. nr 10 – przedmiar robót – branża elektryczna zał. nr 11 – przedmiar robót – branża elektryczna fotowoltaika zał. nr 12 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zał. nr 13 – klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Opublikowano 01.03.2019 r. Pytania 1 Odpowiedzi 1 Opublikowano 04.03.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Opublikowano 18.03.2019 r. Unieważnienie postępowania Opublikowano 01.04.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane Opublikowano 08.04.2019 ************************************************************************* Pierwsze postępowanie – unieważnione: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki:
 1. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami
 2. Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 3. Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 1. Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 2. Zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy (wzór umowy)
 3. Zał. nr 6 – dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy
 4. zał. nr 7 – projekt techniczny instalacji fotowoltaiki
 5. zał. nr 8 – przedmiar robót – budowa wiaty
 6. zał. nr 9 – przedmiar robót – rozbudowa wiaty
 7. zał. nr 10 – przedmiar robót – branża elektryczna
 8. zał. nr 11 – przedmiar robót – branża elektryczna fotowoltaika
 9. zał. nr 12 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 10. zał. nr 13 – klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Opublikowano 11.02.2019 r. Pytania 1 Odpowiedzi 1 Obliczenia Wykaz norm Opublikowano 22.02.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Opublikowano 27.02.2019 r. Unieważnienie postępowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane Opublikowano 28.02.2019 r.