66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Działania Podmoklańska eko-wioska

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu

1. Powołanie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu

2. „Z ekologią na ty” – Warsztaty dla dorosłych, przyszłych liderów Eko-wioski

W warsztatach „Z ekologią na ty” wzięli udział przyszli liderzy Eko- wioski. Byli to przede wszystkim nauczyciele szkoły podstawowej w Podmoklach Małych oraz mieszkańcy wioski. Prowadząca warsztaty zapoznała uczestników ze strukturą projektu i jego harmonogramem.
Zastanawialiśmy się wspólnie Co to właściwie jest ta ekologia? oraz Jak uczyć ekologii dzieci, młodzież i osoby dorosłe ?
Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie.
Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych.
Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro.

Wypracowane na warsztatach cele Podmoklańskej Eko- wioski

1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
3. Poszerzanie wiedzy dzieci o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
4. Pobudzanie dzieci i dorosłych do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
5. Kształtowanie u dzieci postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
7. Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;

W ramach warsztatów powstał Eko-program na podstawie którego liderzy będą pracować z dziećmi na warsztatach Eko-liderzy dla dzieci: Ekoludków.
Wypracowano również metody pracy : projekt edukacyjny, praca w terenie- badanie, eksperymentowanie, gry terenowej z zakresu poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego, obserwacje w terenie, zajęcia w terenie , spotkanie z leśnikiem w Rezerwacie Przyrody „Laski”.
Edukacja ekologiczna stanowi szczególny rodzaj kształcenia i wychowania, który pozwala z nieco innej perspektywy spojrzeć na świat,
Niestety zdarza nam się zapominać, iż my – ludzie, jesteśmy sami częścią przyrody, a co więcej, że nie jesteśmy w stanie bez niej żyć. Edukacja ekologiczna rozwija nie tylko wiedzę, ale również umiejętności oraz kształtuje postawy. Motywuje do działania, promuje praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i przygotowuje człowieka do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata.
To właśnie Centrum Edukacji Ekologicznej przy naszym Stowarzyszeniu powinno być miejscem inspirującym do zmian. Warto, żeby dzieci i dorośli poznawali najważniejsze wyzwania środowiskowe właśnie w naszym Centrum i szukali rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

 

3. „Eko-liderzy w terenie” – terenowe warsztaty w trzech wioskach gminy Babimost z zakresu ochrony środowiska, poznawania jego zasobów

4. „Eko-liderzy dla dzieci: Ekoludków – warsztaty (w tym większość w terenie) dla dzieci ze SP w Podmoklach i innych szkół w gminie Babimost

5. „Nasze zasoby, nasze wyzwania, nasze możliwości” – warsztaty dla Eko-liderów dorosłych z zakresu diagnozy potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego w obszarze ochrony i wykorzystania środowiska przyrodniczego

6. „Jak dbamy, pomagamy i działamy w naszym środowisku” – warsztaty dla Ekoludków

7. „Jak promować Eko – życie” – zajęcia ze specjalistą od PR (promocji i nformacji) dla Eko-liderów

8. Letnia Szkoła Ekologów- zajęcia wakacyjne 10 dzieci

W lipcu odbyły się zajęcia wakacyjne dla grupy dzieci : Letnia Szkoła Ekologów w ramach projektu pt. „Podmoklańska EKO-wioska” Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Uczestnicy projektu  brali udział w zajęciach ekologicznych na terenie kompleksu wypoczynkowego Rancho Colorado w Trzcielu i jego przepięknych okolicach. Obiekt ten położony jest w lesie, a więc jest to miejsce które sprzyja edukacji ekologicznej. 

Swoje ekologiczne wojaże uczestnicy letniej szkoły rozpoczęli od wycieczki pieszej w celu poznania okolicy. Odbył się marsz na orientację w lesie – aktywność mająca na celu doskonalenie umiejętności bytowania w lesie i dbania o inne żyjące stworzenia. Spacerom towarzyszyły obserwacje przyrodnicze za pomocą lupy, lornetek oraz pojemników do przyglądania się owadom.

Dzieci  pracowały z aplikacją Obiektyw Google w celu zidentyfikowania owadów oraz roślin. Następnie podczas codziennych wypraw do lasu oraz pieszych wycieczek po okolicy zbierali rośliny. Uczyli się ich rozpoznawania, wykorzystania w kosmetologii i żywieniu człowieka. Poznawali również które rośliny  są trujące ,a które nie. Wykonywali zielniki poprzez wklejanie zebranych roślin oraz dokonywali odpowiednich opisów. Zaprezentowali również zebrane owady w pojemnikach, nazywając je oraz krótko opisując charakterystyczne ich cechy, a następnie wypuścili je na wolność.

Kolejnego dnia grali w ekoplanszówkę „Młody Ekolog” gdzie zapoznawali się ze sposobami ochrony przyrody. Z pomocą ekoludków starali się odpowiadać na pytania dotyczące segregowania odpadów, segregacji śmieci oraz oszczędzania energii na temat których wykonywali w dalszej kolejności plakaty z informacji które poznali podczas gry.

Po ciekawej edukacji ekologicznej wykonali  również plakaty na temat  ochrony środowiska . Ostatniego dnia uczestnicy Letniej Szkoły Ekologów rozmawiali na temat pozyskiwania owoców i warzyw ekologicznych bez dodatków sztucznych nawozów.  W dalszej części zajęć wykonywali jabłuszka z talerzyków papierowych, dratwy naturalnej oraz ekologicznego kleju.

Oprócz warsztatów ekologicznych uczniowie bardzo aktywnie spędzali czas wolny m.in. korzystając z basenu, jazdy konnej, granie w gry zespołowe oraz obcowania ze zwierzętami jak barany, osły, konie, które są stałymi mieszkańcami tego ośrodka.

Odbyła się również noc filmowa gdzie oglądali filmy przyrodnicze, ognisko na zakończenie pobytu połączone z wspólnymi tańcami i śpiewem karaoke. Każdy dzień był pełnym wrażeń i niezapomnianych wspomnień.

9. Letnia Szkoła Ekologów – zajęcia wyjazdowe dla 10 dorosłych i 10 dzieci

10. „Eko-wioska” – impreza środowiskowa oraz debata publiczna

25 września 2022 w niedzielne popołudnie na placu festynowym ma terenie Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych odbyła impreza środowiskowa- EKO wioska.
Podczas festynu- imprezy środowiskowej, promującej i upowszechniającej informację o projekcie przedstawiono informacje o źródłach finansowania projektu, o działaniach projektowych. Prezentowano zrealizowane już działania oraz te zaplanowane do realizacji.
Podczas festynu- imprezy promującej i upowszechniającej informację o projekcie przedstawiono informacje o źródłach finansowania projektu, o działaniach projektowych. Na festynie dominowały działania ekologiczne: zaprezentowano Powstałe przy siedzibie Stowarzyszenia Podmoklańskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz przeprowadzono debatę publiczną – konsultacje społeczne na temat modelu Eko wioski wśród mieszkańców Podmokli. Na scenie zaprezentowały się dzieci biorące udział w projekcie z występami piosenek, wierszy i inscenizacji ekologicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z Nadleśnictwa Sulechów w którym odbywały się warsztaty dendrologiczne, rozpoznawanie różnych rodzajów drzew, ich budowa i techniki mierzenia wysokości drzew. Piękny śpiew Anity Trocholepszej i studia wokalnego szkoły w Podmoklach Małych uświetniły imprezę środowiskową dla mieszkańców.
Na boisku piłkarskim odbył się młodzieżowy turniej piłki nożnej zachęcający do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Imprezę przeprowadzono we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą w Podmoklach Małych, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zakładem Usług Komunalnych w Babimoście i Gminą Babimost.
Projekt „Podmoklańska Eko- wioska” realizowany ze środków Budżetu Państwa, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.

11. Prezentacja modelu Eko-wioski na sesji Rady Miejskiej

Dziecięcy Park Narodowy – „Bobrowa budka”(DPN)

1. „Przyroda – moja pasja” – warsztaty z podróżnikiem Krystianem Tyrańskim, pasjonatem i znawcą DPN

2. „Ekspedycja rozpoznawcza” – wyprawa do Wielkopolskiego Parku Narodowego

3. Utworzenie Dziecięcego Parku Narodowego „Bobrowa budka”

4. Wykonanie „Interaktywnej Makiety Dziecięcego Parku Narodowego”

Utrwalamy nawyki ochrony środowiska

1. „Woda na wagę złota”- projekt edukacyjny

2. „Na odpady mamy rady” – projekt edukacyjny

3. „Sadzimy Tlen” – projekt edukacyjny