66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Aktywni Obywatele

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG)

Wraz z początkiem października Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Podmoklom z siedzibą w Podmoklach Małych zapoczątkowało realizację projektu “Taka Gmina jak aktywni obywatele” finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Miło Nam poinformować, że powyższy projekt znalazł się wśród 20 najwyżej ocenionych projektów w obszarze: Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne, działania społeczne, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Informacja o projekcie

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Obszar tematyczny: Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

„Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele”

Wartość finansowania: 30 000 Euro

Krótki opis projektu:

Projekt realizowany jest w gm. Babimost, z siedzibą w Podmoklach Małych. Odbiorcy to mieszkańcy gminy (wsi Podmokle Małe, Wielkie i Laski): dzieci ze SP w Podmoklach Małych, ich rodzice, dziadkowie oraz przedstawiciele rad sołeckich (30 dzieci, 35 dorosłych).

Obszary działań wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Z badań z 2020r. wynika, że zmniejszyła się aktywność mieszkańców we współdecydowaniu w swoich sprawach. W czasie pandemii przestali być widoczni liderzy środowiskowi. To oni motywowali i aktywizowali mieszkańców. Stąd blok warsztatów i praktycznych zadań “Aktywni, samorządni obywatele”, skierowany do osób, które pełnią lub będą pełnić rolę liderów. Istotnym elementem partycypacji będzie działalność Dziecięcych Rad Sołeckich.

Zmniejszenie aktywności liderów przełożyło się na ograniczenie działań wolontariuszy (szczególnie ważne w czasie pandemii). Dla działających wolontariuszy oraz zainteresowanych przeznaczone jest działanie “Wolontariat – nasza moc”.

W czasach izolacji ujawnił się problem przemocy wobec kobiet. W badaniach stowarzyszenia widać bezradność ofiar, ale także brak miejsca w gminie, gdzie kobiety mogą uzyskać kompleksowe wsparcie. Założymy punkt wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy “Nie jesteś sama”.

W kompleksowych działaniach na rzecz ochrony środowiska wezmą udział całe rodziny.

W 2021r. pojawił się nowy problem związany z pandemią: część mieszkańców reprezentuje tzw. antyszczepionkowców i koronasceptyków. Zaplanowaliśmy spotkania z lekarzem i ozdrowieńcami oraz debatę osób o przeciwstawnych poglądach wobec zachowań w czasie pandemii i wynikających z nich zagrożeń: “Życie po pandemii”.

Cel projektu: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Grupy docelowe: mieszkańcy gminy, w tym dzieci z SP w Podmoklach Małych ( ze wsi Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Laski) ich rodzice, dziadkowie, i przedstawiciele sołectw ww. wsi

Zadania w projekcie:

1.    „Aktywni, samorządni obywatele” – blok działań skierowany dla dzieci i młodzieży przygotowujący uczestników do pełnienia roli liderów w środowisku lokalnym – listopad 2021 – luty 2022

2.    „Życie w pandemii” – zajęcia i debata skierowana do tzw. koronasceptyków i antyszczepionkowców – styczeń 2022-marzec 2022

3.    „Wolontariat – nasza moc” – warsztaty dla dzieci i młodzieży – luty 2022-maj 2022

4.    „Nie jesteś sama” – warsztaty dla kobiet i mężczyzn Organizacja punktu wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy. – marzec 2022- grudzień 2022

5.    „Nasze środowisko – nasz skarb” – realizacja 3 projektów badawczych dla dzieci i dorosłych: „Kropla na wagę złota”, „”Dbamy o czystość powietrza”, „Na właściwej drodze – śmieciowy kodeks drogowy” – marzec 2022-listopad 2022

6.    „Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele” impreza środowiskowa promująca realizację projektu i upowszechniająca informacje o projekcie lipiec 2022

Efekty projektu:

– wzrost kompetencji liderskich poprzez aktywny udział w pracach samorządu lokalnego; wskaźnik co najmniej 75% uczestników (20 os.)

– wzrost wiedzy nt. pandemii i sposobów zapobiegania zachorowań; wskaźnik: co najmniej 50 % uczestników (10 os.)

– wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu działań wolontaryjnych i ich promowania; wskaźnik: co najmniej 90% (19 os.)

– wzrost wiedzy nt. przemoc wobec kobiet i możliwości radzenia sobie w takich sytuacjach; wskaźnik: co najmniej 60% (12 os.)

– wzrost kompetencji w zakresie działań proekologicznych; wskaźnik: co najmniej 75% (30 os.)

Produkty:

1.    Warsztaty edukacyjne – liczba godzin/ liczba osób

2.    „Aktywni, samorządni obywatele- 59 osób. / 26 uczestników

3.    „Życie w pandemii” – 9 godz. / 30 uczestników

4.    „Wolontariat – nasza moc” – 20 godz. / 20 uczestników

5.    „Nie jesteś sama” – 43 godz. / 20 uczestników

6.    „Nasze środowisko – nasz skarb” – 49 godzin/ 40 uczestników

Imprezy środowiskowe, wydarzenia:

Debata nt. odpowiedzialnych zachowań w czasie pandemii

Heppening „Spragnienie kropli wody”

Wspólne sadzenie drzew „Sadzimy tlen” jako podsumowanie projektu Eko

„Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele – duża impreza środowiskowa informująca i promująca projekt w skali gminy oraz województwa.

 

Inne:

Utworzona Dziecięca Rada Sołecka

Utworzona Poradnia dla kobiet „Nie jesteś sama”

Foldery (300 szt.): Model Eko-wioski

 

Linki:

Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – https://aktywniobywatele.org.pl/

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) – https://eeagrants.org/

Fundacja im. Stefana Batorego – https://www.batory.org.pl/

Fundacja Stocznia – https://stocznia.org.pl/

Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskichhttps://faoo.pl/