66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Podmoklańska eko-wioska

Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom „ uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Podmoklańska eko-wioska” w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 226 810,00 zł.

Całkowita wartość zadania 226 810,00 zł.

Termin realizacji projektu 1 kwietnia 2022r- 31 grudnia 2023r. 

Opis zadania:

Mieszkańcy wiosek, gmin bardzo często traktują posiadane zasoby zielone jako swoje naturalne otoczenie, w którym zawsze żyli i będą żyć w przyszłości. Jednak coraz częściej społeczność lokalna dostrzega degradację środowiska naturalnego i zaczyna traktować je jako miejsce, które potrzebuje opieki oraz daje możliwości świadomego korzystania z jego bogactwa. 

Stowarzyszenie od kilku lat podejmuje działania w tym zakresie, w ścisłej współpracy miejscową szkołą podstawową oraz mieszkańcami. Niniejszy projekt zakłada odejście od działań akcyjnych, wspierających ochronę środowiska naturalnego, na rzecz powołania przy Stowarzyszeniu Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE), stworzenia i prowadzenia Dziecięcego Parku Narodowego „Bobrowa budka”- DPN (jest takich tylko kilka w Polsce), oraz opracowania modelu eko-wioski, który będzie w sposób ciągły wdrażany i monitorowany w Podmoklach Małych oraz w formie folderu/plakatu rozpropagowany na terenie innych wiosek gminy. Przygotowani liderzy 60 osób (dorośli i dzieci – mieszkańcy wsi Podmokle Małe, Wielkie, Laski, Babimost, Nowe Kramsko) podejmować będą działania oddolne i realizować je metodą badawczych projektów edukacyjnych czy badań laboratoryjnych. Działać będą w CEE , wyposażonym w ramach programu w niezbędne pomoce naukowe. W działania zostaną zaangażowani mieszkańcy wsi (jako bezpośredni i pośredni odbiorcy). Szczególnie ważna jest aktywność dzieci, ponieważ to one nabywać będą kompetencje i nawyki ważne dla środowiska. Będą też oddziaływać i włączać w zadania swoje wielopokoleniowe rodziny.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenia postaw proekologicznych poprzez utworzenie i działalność Centrum Edukacji Ekologicznej, Dziecięcego Parku Narodowego i modelu EKO- wioski u 60 osób biorących udział w zadaniu w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania :Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia, w szkole w Podmoklach Małych. Działania projektu realizowane będą w siedzibie Stowarzyszenia oraz głównie w terenie: okolice Podmokli Małych, Podmokli Wielkich, Lasek, Nowego Kramska i Babimostu. Letni Obóz Wyjazdowy odbędzie się na terenie woj. lubuskiego. Poza tym jedno działanie odbędzie się w Wielkopolskim Parku Narodowym

Opis grupy docelowej: I GRUPA – 45 dzieci w wieku 9-14 lat z terenów wiosek Podmokli Małych, Wielkich i Lasek, Babimostu i Nowego Kramska. W Podmoklach Małych znajduje się szkoła do której uczęszczają dzieci z tych trzech wiosek. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w szkole i ma stać się centrum aktywności ekologicznej w gminie. Dzieci chętnie uczestniczyły w dotychczasowych działaniach ekologicznych. Wyraziły chęć pracy na rzecz swoich wiosek (80 % – ankiety w szkole październik-listopad 2021r.). II GRUPA – 15 dorosłych mieszkańców z wiosek Podmokli Małych, Wielkich i Lasek chętnych do działań na rzecz środ. lokalnego. Są to osoby w wieku 35 – 65 lat, w większości zajmujące się rolnictwem. Są dyspozycyjni i otwarci do działań. Osoby te wyraziły chęć podniesienia kompetencji z zakresu działań ekologicznych w gminie.

Działania w projekcie : 

I. Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu Planowany termin realizacji od 2022–05–01 do 2023–11–30

1. Powołanie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu

2. „Z ekologią na ty” – Warsztaty dla dorosłych, przyszłych liderów Eko-wioski.

3. „Eko-liderzy w terenie” – terenowe warsztaty w trzech wioskach gminy Babimost z zakresu ochrony środowiska, poznawania jego zasobów

4. „Eko-liderzy dla dzieci: Ekoludków – warsztaty (w tym większość w terenie) dla dzieci ze SP w Podmoklach i innych szkół w gminie Babimost.

5. „Nasze zasoby, nasze wyzwania, nasze możliwości” – warsztaty dla Eko-liderów dorosłych z zakresu diagnozy potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego w obszarze ochrony i wykorzystania środowiska przyrodniczego

6. „Jak dbamy, pomagamy i działamy w naszym środowisku” – warsztaty dla Ekoludków

7. „Jak promować Eko – życie” – zajęcia ze specjalistą od PR (promocji i nformacji) dla Eko-liderów

8. Letnia Szkoła Ekologów- zajęcia wakacyjne 10 dzieci 

9. Letnia Szkoła Ekologów – zajęcia wyjazdowe dla 10 dorosłych i 10 dzieci 

10. „Eko-wioska” – impreza środowiskowa oraz debata publiczna

11. Prezentacja modelu Eko-wioski na sesji Rady Miejskiej.

 

II. Dziecięcy Park Narodowy – „Bobrowa budka”(DPN) Planowany termin realizacji od 2023–03–01 do 2023–12–31

1. „Przyroda – moja pasja” – warsztaty z podróżnikiem Krystianem Tyrańskim, pasjonatem i znawcą DPN

2. „Ekspedycja rozpoznawcza” – wyprawa do Wielkopolskiego Parku Narodowego.

3. Utworzenie Dziecięcego Parku Narodowego „Bobrowa budka”

4. Wykonanie „Interaktywnej Makiety Dziecięcego Parku Narodowego”

III. Utrwalamy nawyki ochrony środowiska Planowany termin realizacji od 2023–04–01 do 2023–12–31

1. „Woda na wagę złota”- projekt edukacyjny 

2. „Na odpady mamy rady” – projekt edukacyjny

3. „Sadzimy Tlen” – projekt edukacyjny