66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Działania w projekcie Aktywni Obywatele

AKTYWNI I SAMORZĄDNI OBYWATELE

Warsztaty I dla dzieci 

„Aktywni, samorządni obywatele” – blok działań skierowany do dzieci i dorosłych przygotowujący uczestników do pełnienia roli liderów w środowisku lokalnym

Warsztaty I –grupa dzieci.

W listopadzie i grudniu i styczniu  odbyły się warsztaty dla 10 dzieci przygotowujące ich do pełnienia roli liderów w swoim środowisku lokalnym  i wyboru Dziecięcych Rad Sołeckich w trzech wioskach : Podmoklach Małych, Podmoklach Wielkich i Laskach.  

Po  dyskusji w grupach dzieci stworzyły cechy dobrego lidera . Najczęściej powtarzały się takie cechy : rzetelny, komunikatywny, umiejący rozmawiać z mieszkańcami, odpowiedzialny, społeczny, uczciwy, miły, odważny, zorganizowany. 

Następnie stworzyły  sylwetkę aktywnego obywatela- człowieka który według dzieci mógłby „porwać” do działania na rzecz społeczności lokalnej mieszkańców. 

Kiedy już dzieci wiedziały kim jest lider utworzono  trzy Dziecięcej Rady Sołeckie  jako organy doradcze Rady Sołeckiej w trzech wioskach Podmoklach Małych, Podmoklach Wielkich i Laskach. Są to trzy wioski objęte działalnością Stowarzyszenia. Wybrano Sołtysa , sekretarza, skarbnika. Dzieci spotkają się z Sołtysami poszczególnych wiosek.  Opracowano  zadania i zasad działania DRS. 

Obecnie z uwagi na pandemię dzieci nie mają możliwości udziału w zebraniach wiejskich ( ponieważ takie zebrania nie są organizowane). Kiedy sytuacja zmieni się dzieci będą pełnoprawnymi uczestnikami zebrań na których przedstawią swoje pomysły dotyczące inicjatyw sąsiedzkich i innych pomysłów wypracowanych na zajęciach. 

Na kolejnych zajęciach dzieci wypracowały narzędzia do diagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Na podstawie  diagnozy potrzeb  i z inicjatywy dzieci przeprowadzonych przez dzieci powstała pierwsza inicjatywa lokalna. Była to wizyta Świętego Mikołaja w wioskach dla wszystkich dzieci. 

 

Warsztaty I dla dorosłych

W grudniu odbywały się spotkania dla wybranych mieszkańców naszych wiosek. Uczestnikami byli dorośli, którzy biorą udział w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy projekt realizowany w zakresie wzmocnienia aktywności obywatelskiej. Dyskutowaliśmy nad rolą i zadaniami przedstawicieli samorządu lokalnego. Rozmawialiśmy jak efektywnie prowadzić zebrania wiejskie oraz zastanawialiśmy się nad odpowiednimi metodami i narzędziami diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Razem z pomocą młodszych i dorosłych mieszkańców przeprowadzono diagnozę społeczną, dzięki temu poznaliśmy potrzeby wszystkich osób zamieszkujących nasze wioski. 

Pierwszą inicjatywą lokalną, która została zorganizowana to wizyta Świętego Mikołaja we wioskach. Kiedy wydarzenie dobiegło końca odbyło się spotkanie podsumowujące to działanie. Dyskutowaliśmy nad wszystkimi aspektami, które się udały, ale także co należy wzmocnić, aby w przyszłym roku było jeszcze lepiej. Tak pozytywny odbiór mieszkańców napawa optymizmem do kolejnych inicjatyw lokalnych. Wszystkie ustalenia zostały spisane i już rozpoczynamy planowanie kolejnego wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim za super energię oraz chęci i pomysły do wspólnego działania.

Aktywni i samorządni – działania na rzecz społeczności lokalnej

Mikołajki

W grudniu 2021r. dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób odbyły się Mikołajki w sołectwie Podmokle Wielkie. Był to oddolny pomysł najmłodszych oraz dorosłych mieszkańców. 

Dzieci zgłaszały chęć spotkania się ze Świętym Mikołajem ciekawego wydarzenia dorosłym mieszkańcom oraz członkom rady sołeckiej i sołtysowi.

Po wielu konsultacjach, spotkaniach, sołtys wraz z radą sołecką z Podmokli Wielkich podjęli decyzję o organizacji takiego wydarzenia, a także zorganizowali drobne upominki dla wszystkich dzieci i młodzieży od najmłodszych do uczniów klasy 8. Straż Pożarna z Podmokli Wielkich dzielnie dbała o bezpieczeństwo podczas całego wydarzenia, a także tego samego dnia wcześniej przez megafon bezpośrednio z samochodu strażackiego informowali wszystkich mieszkańców Podmokli Wielkich oraz Zdzisławia, że za chwilę wyruszy orszak Św. Mikołaja. Wszystkie dzieci wraz z rodzicami i dziadkami wyczekiwali Św. Mikołaja przy swoich domach. Było świątecznie, wesoło, a już z daleka można było usłyszeć rozbrzmiewające kolędy, piosenki świąteczne i głos Św. Mikołaja, który zapraszał do wspólnych zdjęć wokół specjalnie przygotowanej scenerii bożonarodzeniowej w otoczeniu prezentów na mobilnej platformie.  

To było wspaniałe spotkanie, które łączyło wszystkie pokolenia i razem mimo trwającej pandemii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo mogliśmy przeżywać magię Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym, dzięki którym to wydarzenie mogło nabrać takiego rozmachu.  

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji fotograficznej na facebooku, funpage Podmokle Wielkie lub Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom.

“Taka gmina jak aktywni obywatele” projekt realizowany w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Tłusty czwartek

Warsztaty II dla sołtysów/sołtysek, członków rad sołeckich wsi, dorosłych liderów/liderek

Zebranie Wiejskie

W miesiącu marcu odbywały się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Babimost. W Podmoklach Wielkich, Podmoklach Małych oraz Laskach została dokona superwizja zebrania podczas, której mogły uczestniczyć także Dziecięce Rady Sołeckie. Przyglądano się metodom i narzędziom diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców, organizacji i efektywnemu prowadzeniu zebrania, a także zasadom dyskusji moderowanej. Podczas tych zebrań był czas na podsumowanie roku ubiegłego oraz planowania działań na kolejny 2022r. Sołtys danego sołectwa prowadził to spotkanie gdzie po powitaniu zaproszonych gości oraz mieszkańców przedstawiał plan zebrania. Jeżeli nikt nie wnosił poprawek do tego planu w kolejnej części sołtys lub przewodniczący rady sołeckiej przedstawiał sprawozdanie gdzie omawiał co zostało wykonane oraz jakie inicjatywy zostały podjęte. Następnie zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe oraz plan pracy na kolejny rok. Dobrą praktyką było wyświetlanie prezentacji multimedialnej podczas przedstawiania powyższych sprawozdań. Członkowie Dziecięcych Rad Sołeckich w Podmoklach Wielkich włączały się do udziału w spotkaniu np. przeliczając głosy po sondażu nt. wyboru inicjatywy lokalnej, a także ogłaszając wyniki.

 

ŻYCIE W CZASIE PANDEMII – zajęcia i debata skierowane do tzw. coronasceptyków i antyszczepionkowców

Spotkanie młodzieży ze specjalistką ds. zdrowia na temat wirusów, jak się bronić przed nimi, jak przestrzegać reżimu sanitarnego. „Życie w czasach pandemii”. Zajęcia i debata skierowane do tzw. coronasceptyków i antyszczepionkowców.  Zajęcia były bardzo ciekawe, młodzież aktywnie w nim uczestniczyła, było wiele pytań i niezwykle ciekawa dyskusja. 

Debata oksfordzka

„Zachowanie w pandemii jest prywatną sprawą każdego  z nas”- debata oksfordzka 

W ramach projektu  odbyła się  DEBATA OKSFORDZKA której celem było pokazanie młodzieży jak należy dyskutować, mając odmienne zdanie. Ten rodzaj debaty jest bardzo widowiskowy gdyż występują w niej dwie drużyny, a każdy uczestnik ma przydzielone zadanie, które polega na argumentacji lub zbijaniu argumentów przeciwnika co uczy obrony swoich przekonań. Drużyny przygotowują się do obrony  (grupa propozycji), lub negowania (grupa opozycji) postawionej tezy. Teza w naszej debacie brzmiała „Zachowanie w pandemii jest prywatną sprawą każdego z nas”.

Naprzeciwko siebie usiadły drużyny klasy 7A oraz 7B . Odróżniały się kolorem krawatów- granatowe i czerwone. Debatę prowadził marszałek z pomocą sekretarza pilnującego czas wypowiedzi. Eleganckie zachowania oraz również elegancki strój dopełniał atmosferę szacunku dla przeciwnika. Debatowano na temat czy należy się szczepić, czy wirusy są groźne, jak się przed nimi bronić i wreszcie czy nasze zachowanie w czasie pandemii jest prywatną sprawą każdego z nas. Argumenty które podawały drużyny były bardzo mądre i przemyślane. 

Ten rodzaj debaty jest oceniany przez komisje oraz publiczność. Zachowując wszystkie reguły staraliśmy się również dobrze bawić.

 

WOLONTARIAT NASZA MOC. Warsztaty dla dzieci i dorosłych

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Emotkowe Pożeracze Smutków w którym zaangażowani byli członkowie Klubu Wolontariatu. Wolontariusze zostali przeszkoleni w ramach Programu Aktywni Obywatele Projektu “Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele” pod hasłem “Wolontariat nasza moc”. Członkowie klubu dowiedzieli się na czym polega praca wolontariacka i jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry wolontariusz. Zdiagnozowali potrzeby i oczekiwania mieszkańców wiosek poprzez wywiady przeprowadzone z mieszkańcami. W trudnych czasach pandemii i wojny w Ukrainie podjęto decyzję, że wsparcie zostanie udzielone osobom samotnym, starszym i Uchodźcom z Ukrainy , którzy u nas w naszych wioskach  mieszkają.  W siedzibie Stowarzyszenia z inicjatywy wolontariuszy został uruchomiony punkt zbiórki darów dla Uchodźców z Ukrainy. Została przeprowadzona zbiórka potrzebnych rzeczy ( żywność, środki czystości, odzież i inne ) dla Uchodźców. Członkowie projektu aktywnie włączyli się w zbiórkę , a następnie pakowali i sortowali do kartonów żywność, środki czystości, zabawki , ubrania, kołdry, koce, leki i wiele innych darów, które przekazali nasi mieszkańcy.  Zostały opracowane Indywidualne plany wsparcia dla 5 osób, które określają zakres i harmonogram wsparcia. Na pierwszych spotkaniach uczniowie wspólnie podejmowali decyzję dla kogo uszyją poduszki. Następnie tworzyli pomysłowe projekty i wykroje przytulanek. Szycie wykonywali własnoręcznie lub przy pomocy maszyny do szycia. Na koniec cyklu spotkań, wolontariusze pakowali swoje podarunki, aby przekazać je wybranym podopiecznym. Uszyte Przytulanki to nie tylko poduszka, ale serce okazane drugiemu człowiekowi. Praca wolontariacka dla tych osób będzie dalej kontynuowana.

NIE JESTEŚ SAMA. Warsztaty dla kobiet i mężczyzn

W ramach projektu „Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele” odbyły się warsztaty dla kobiet.  Omówione zostały równe prawa kobiet i mężczyzn, stereotypy w postrzeganiu kobiet, przemoc wobec kobiet. W Siedzibie Stowarzyszenia został uruchomiony Punkt wsparcia dla kobiet.

Poradnia:  „Nie jesteś sama”

Poradnia „Nie jesteś sama” została założona w dn.  13.07.2022 r. przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Przyjaźni Podmoklom, w ramach projektu : „Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele” – Program Aktywni Obywatele. Działalność Poradni skierowana jest do kobiet – ofiar przemocy, ale oferuje specjalistyczne wsparcie wszystkim kobietom, które go potrzebują. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych.

Działalność Poradni obejmuje:

– porady prawne

– porady psychologiczne i pedagogiczne

– sesje couchingowe

– inne (w zależności od potrzeb i możliwości)

Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie w trakcie dyżurów w Poradni, lub po umówieniu się ze specjalistą w innym terminie. Dyżury specjalistów w Poradni  – w każdą środę w godz. 16.00- 17.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Kontakt telefoniczny: 665 500 733.  Porady objęte są tajemnicą zawodową. Telefoniczne porady mogą być udzielane anonimowo.

NASZE ŚRODOWISKO- NASZ SKARB

Uczniowie klasy 4 Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych rozpoczęli projekt badawczy “Kropla na wagę złota” z cyklu trzech projektów badawczych “Nasze środowisko – nasz skarb”. Uczestnicy projektu rozpoczęli dyskusję nad znaczeniem tytułu projektu, znaczenia wody dla środowiska i sposobów jej oszczędzania. Przeprowadzili  badania wśród mieszkańców wioski  dotyczące zużycia wody w gospodarstwach domowych (realizacja z wykorzystaniem kart pracy); Następnie wypracowano strategię zmniejszenia zużycia wody. Podczas burzy mózgów powstały wstępne metaplany i plany plakatu nawiązującego do tytułu projektu. Wszyscy dyskutowali nad zużyciem wody w swoich gospodarstwach domowych. Tworzyli strategię by zużycie wody było mniejsze. Kolejną częścią zajęć była praca z kartami pracy i krzyżówka dotycząca znaczenia wody dla środowiska. Podczas pracy wszyscy doszli do wniosków, że należy na każdym kroku promować oszczędzanie wody poprzez: 

• Pilnowanie by woda w kranie nie kapała, 

• Podlewanie ogrodów deszczówką, 

• Szybki prysznic, zamiast długich kąpieli w wannie, 

• Używanie bidonów do wody oraz dzbanków z filtrem, 

• Założenie  perlaktorów na krany, 

• Uczestnicy wybiegli nawet w przyszłość i stwierdzili, że w dorosłym życiu będą inwestować w swoich gospodarstwach domowych w energooszczędne i oszczędzające wodę sprzęty.

Uczniowie klasy 4 Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych rozpoczęli projekt badawczy “Kropla na wagę złota” z cyklu trzech projektów badawczych “Nasze środowisko – nasz skarb”. Uczestnicy projektu rozpoczęli dyskusję nad znaczeniem tytułu projektu, znaczenia wody dla środowiska i sposobów jej oszczędzania. Przeprowadzili  badania wśród mieszkańców wioski  dotyczące zużycia wody w gospodarstwach domowych (realizacja z wykorzystaniem kart pracy); Następnie wypracowano strategię zmniejszenia zużycia wody. Podczas burzy mózgów powstały wstępne metaplany i plany plakatu nawiązującego do tytułu projektu. Wszyscy dyskutowali nad zużyciem wody w swoich gospodarstwach domowych. Tworzyli strategię by zużycie wody było mniejsze. Kolejną częścią zajęć była praca z kartami pracy i krzyżówka dotycząca znaczenia wody dla środowiska. Podczas pracy wszyscy doszli do wniosków, że należy na każdym kroku promować oszczędzanie wody poprzez: 

• Pilnowanie by woda w kranie nie kapała, 

• Podlewanie ogrodów deszczówką, 

• Szybki prysznic, zamiast długich kąpieli w wannie, 

• Używanie bidonów do wody oraz dzbanków z filtrem, 

• Założenie  perlaktorów na krany, 

• Uczestnicy wybiegli nawet w przyszłość i stwierdzili, że w dorosłym życiu będą inwestować w swoich gospodarstwach domowych w energooszczędne i oszczędzające wodę sprzęty.

. Stworzone zostały ulotki informacyjne o oszczędzaniu wody.

Następnie uczestnicy projektu  udali się na wycieczkę rowerową do punktu ujęcia i uzdatnia wody w Babimoście. Na miejscu kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście pan Grzegorz oprowadził nas po stacji, pokazał nam studnie i pompy głębinowe. Opowiedział co dzieję się z wodą od momentu jej ujęcia do momentu pojawienia się w kranie u każdego w domu.  Uczniowie mieli wile pytań, na które pan Grzegorz z chęcią odpowiadał. To była cenna lekcja o wodzie dla dzieci. W ramach podsumowania projektu “Woda na wagę złota” zorganizowany został happening, podczas którego uczestnicy prezentowali efekty swojej pracy z wcześniejszych zajęć i wycieczki. Uświadamiali wszystkich jak ważne znaczenie w życiu człowieka ma woda i dlaczego należy o nią dbać i ją oszczędzać. By bardziej przekonać ludzi jak oszczędzać wodę dzieci rozdawały przygotowane ulotki informacyjne, którą każdy dostał i zabrał do domu. Podczas projektu uczniowie świetnie się bawili, a jednocześnie uczyli się i uświadamiali sobie jak ważną rolę w życiu człowieka stanowi woda. Mam nadzieję, że ziarenko zasadzane w głowach dzieci rozrośnie się i przyniesie owoce w postaci oszczędzania wody wśród dzieci i dorosłych. Stworzone zostały ulotki informacyjne o oszczędzaniu wody. Następnie uczestnicy projektu  udali się na wycieczkę rowerową do punktu ujęcia i uzdatnia wody w Babimoście. Na miejscu kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście pan Grzegorz oprowadził nas po stacji, pokazał nam studnie i pompy głębinowe. Opowiedział co dzieję się z wodą od momentu jej ujęcia do momentu pojawienia się w kranie u każdego w domu.  Uczniowie mieli wile pytań, na które pan Grzegorz z chęcią odpowiadał. To była cenna lekcja o wodzie dla dzieci. W ramach podsumowania projektu “Woda na wagę złota” zorganizowany został happening, podczas którego uczestnicy prezentowali efekty swojej pracy z wcześniejszych zajęć i wycieczki. Uświadamiali wszystkich jak ważne znaczenie w życiu człowieka ma woda i dlaczego należy o nią dbać i ją oszczędzać. By bardziej przekonać ludzi jak oszczędzać wodę dzieci rozdawały przygotowane ulotki informacyjne, którą każdy dostał i zabrał do domu. Podczas projektu uczniowie świetnie się bawili, a jednocześnie uczyli się i uświadamiali sobie jak ważną rolę w życiu człowieka stanowi woda. Mam nadzieję, że ziarenko zasadzane w głowach dzieci rozrośnie się i przyniesie owoce w postaci oszczędzania wody wśród dzieci i dorosłych.

 

Projekt badawczy: „Dbamy o czystość powietrza”

Dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych wzięły udział w kolejnym projekcie badawczym “Dbamy o czystość powietrza “z cyklu trzech projektów badawczych “Nasze środowisko – nasz skarb”. Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia od dyskusji nad jakością powietrza w miejscowości, w której mieszkają. Z pomocą filmu na yotube przypomnieli sobie pojęcie smogu i poznali sposób jego powstawania. Wykonali plakaty informacyjne dla kolegów i koleżanek “Jak dbać o czyste powietrze “oraz “Nasze bronie w walce ze smogiem”. Wraz z trenerem zainstalowali czujnik smogu we wsiach a link do obserwacji jakości powietrza umieścili na stronie internetowej szkoły. Za zadanie domowe otrzymali zachęcanie do odczytów ze stronki, refleksji nad jakością powietrza i promowanie czystego powietrza.
Następnie uczniowie przeprowadzali doświadczenie w warunkach szkolnych “Jak powstaje smog?”, wykonywali karty pracy, krzyżówki, wykreślani i tworzyli wstępne plany działań umożliwiające poprawę jakości powietrza i sposobach walki ze smogiem. Analizowali i porównywali jakość powietrza w trzech wioskach na podstawie historii odczytów z SmogTok. Z ciekawości obserwowali i dyskutowali nad jakością powietrza w innych rejonach Polski, w których również zainstalowane są mierniki pomiaru jakości powietrza.
W ramach podsumowania projektu badawczego “Dbamy o czystość powietrza” uczestnicy projektu z mieszkańcami posadzili drzewa i krzewy przed budynkiem szkoły i udali się na wycieczkę rowerową do lasu na spotkanie z leśniczym. Na zajęciach przedstawiciel nadleśnictwa oprowadził grupę po lesie, opowiadał o gatunkach drzew i o zwierzętach mieszkających w lesie. Leśniczy uświadamiał dzieciom niebezpieczeństwa jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Starał się kształtować w uczestnikach postawy zasad ochrony przyrody i środowiska. Dzieci miały wiele pytań mi. o pracę leśnika na które pan z chęcią odpowiadał. To była cenna lekcja dla nich. Patrząc na zaangażowanie i uśmiechy na twarzach uważam, że zajęcia były bardzo udane.

Projekt badawczy : Na właściwej drodze – śmieciowy kodeks drogowy

TAKA GMINA JAK ŚWIADOMI I AKTYWNI OBYWATELE – impreza środowiskowa

W piękne niedzielne popołudnie 18 września 2022 na placu festynowym w Podmoklach małych odbył się Aktywny Eko piknik w ramach projektu „Taka Gmina jak świadomi i aktywni obywatele”. Projekt trwa od października 2021 do grudnia 2022r.
Przeprowadzone działania w projekcie wynikają z diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez Stowarzyszenie.
W ramach projektu przeprowadzono blok warsztatów i praktycznych zadań „Aktywni i samorządni obywatele” skierowany do osób które pełnić będą rolę liderów. Powstały również 3 Dziecięce Rady Sołeckie, które będą organem doradczym dla Rad Sołeckich działających w wioskach. Przeprowadzono warsztaty „Wolontariat nasza moc” i udzielono konkretnego wsparcia 5 osobom potrzebującym. Przy Stowarzyszeniu powstał punkt wsparcia dla kobiet i mężczyzn potrzebujących pomocy psychologicznej, prawnej i coachingowej. Wsparcie instytucjonalne otrzymało też nasze Stowarzyszenie; warsztaty i wsparcie materialne w postaci warsztatów i zakupionego sprzętu.
Realizowane są również ekologiczne projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych których celem jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
Podczas festynu- imprezy promującej i upowszechniającej informację o projekcie przedstawiono informacje o źródłach finansowania projektu, o działaniach projektowych. Prezentowano zrealizowane już działania oraz te zaplanowane do realizacji. Zaprezentowano Dziecięce Rady Sołeckie. Na festynie dominowały działania ekologiczne: ekologiczny pokaz mody, przedstawienie ekologiczne w wykonaniu dzieci biorących udział w projekcie, piosenki, wierszyki oraz gry i zabawy dla dzieci. Festyn umilały piosenki w wykonaniu Natalii Wośko i muzyka akordeonowa w wykonaniu Mateusza Rychłego. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokazowy trening fitness dla dorosłych z trenerem Sylwią Taberską zachęcający do aktywnego stylu życia.
Zaprezentowano również zamontowane w 3 miejscowościach w ramach projektu mierniki do badania jakości powietrza, gdzie mieszkańcy mogą codzienni badać jakość powietrza w swoich miejscowościach.
Imprezę przeprowadzono we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich , Szkołą w Podmoklach Małych, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zakładem Usług Komunalnych w Babimoście i Gminą Babimost.

Projekt zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.