66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Działania w rozwoju instytucjonalnym

Projekt „Taka gmina jak świadomi i aktywni obywatele” obejmuje działania skierowane na rozwój instytucjonalny, czyli na rozwój Stowarzyszenia. W ramach przeprowadzonej diagnozy wśród członków Stowarzyszenia i jego współpracowników określono obszary, które wymagają wsparcia. Jest to niska umiejętność pozyskiwania środków na projekty oraz zarządzania nimi. W projekcie zaplanowano warsztaty z tego obszaru oraz wspólne napisanie projektu i wniosku na dofinansowanie (dla 11 członków i współpracowników Stowarzyszenia). Drugi obszar to wzmocnienie motywacji, radzenie sobie z problemami, określanie celów i sposobów ich osiągania. Zaplanowano coaching indywidualny oraz sesję coachingu grupowego. 

Od listopada realizowane są te działania. 

W dniach 16.11.21 i 29.11.21 przeprowadzono warsztaty z zakresu pisania projektów (2×5 godz.) W ramach zajęć przeanalizowano logikę projektową: problem – cele – działania – rezultaty. Oprócz krótkiej części wykładowej warsztaty opierały się na pracy w parach. Uczestnicy nazwali problemy występujące w ich środowisku lokalnym i korzystając z materiału pomocniczego, przygotowanego przez trenera, opisywali problem, formułowali cel (wg zasady SMART) i rezultaty, planowali działania, które mogą zmniejszyć problem i pozwolą osiągnąć cel oraz rezultaty. Uczestnicy zapoznali się też z wnioskiem projektu, napisanym przez członków Stowarzyszenie, który otrzymał dofinansowanie (dobre praktyki). Na kolejnych zajęciach w grudniu uczestnicy będą pracować nad przygotowaniem wniosku. Planuje się kontynuację zajęć, poza projektem, w przyszłym roku.

W listopadzie przeprowadzone zostały sesje coachingu  (3 osoby x 4 sesje x 1 godz.). Coaching jest interaktywnym procesem, opartym na partnerstwie i zaufaniu między podopiecznym a coachem, którego głównym zadaniem jest wspieranie drugiej osoby w osiągnięciu celu, poprzez zastosowanie profesjonalnych narzędzi rozwoju. U podstaw coachingu leży przekonanie prowadzącego – coacha, że każdy człowiek jest niepowtarzalną osobą, z własnymi specyficznymi zasobami i samodzielnie może poradzić sobie ze stojącymi przed nim wyzwaniami i wykorzystać swoje zdolności na drodze do realizacji celu. 

W grudniu 2021 r. zakończone zostały działania szkoleniowe dla członków Stowarzyszenia, w ramach rozwoju instytucjonalnego. Przeprowadzono ostatnie 5 godz. szkolenia z zakresu pisania projektów i pozyskiwania funduszy. Razem w listopadzie i grudniu przeprowadzono 15 godz. szkolenia (zgodnie z zapisami projektu). Ostatnie 5 godz. to praca zespołu w oparciu o wskazane obszary problemowe. Na ich podstawie opracowywano opisy problemów, ich przyczyny, skutki i rekomendacje. Sformułowano cele, zaplanowano rezultaty, oraz działania, które wpłyną na zmniejszenie problemu i osiągnięcie rezultatów. Opracowane materiały wykorzystane zostały pod koniec grudnia (już po zakończeniu warsztatów) do pracy członków i współpracowników Stowarzyszenia nad wnioskami w ogłoszonych konkursach. Z satysfakcją informujemy, że na początku stycznia 2022 r. Stowarzyszenie złożyło dwa wnioski o dofinansowanie. Na wyniki będziemy czekać kilka miesięcy, ale największą satysfakcję sprawiła nam praca w zespołach i praktyczne wdrażanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności, pozyskanych na warsztatach. Była to najlepsza ewaluacja działania.

W grudniu zakończono coaching trzech osób (3 os.; 8 godz.). Zgodnie z planowanymi rezultatami zrealizowano 20 godz. coachingu, z którego skorzystały trzy osoby. O sesjach coachingu nie można wiele pisać, ponieważ wszystko, co dzieje się w jej trakcie objęte jest klauzulą poufności. Można jedynie stwierdzić, że uczestnicy byli zadowoleni – prowadzący coach podjął się realizacji kolejnych spotkań z uczestnikami (zgodnie z ich potrzebami) w formie pracy wolontariackiej na rzecz Stowarzyszenia. 

Wszystkie zajęcia merytoryczne (warsztaty) dla członków i współpracowników Stowarzyszenia. W ramach rozwoju instytucjonalnego, zakończyły się w grudniu 2021 r.