66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO

 1. Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Przyjaźni Podmoklom, e-mail: podmokle@podmokle.pl, reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Maria Białas, tel. 68 351 21 52.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone jest  w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Przyjaźni Podmoklom, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz w pozostałych przypadkach gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, uzyskania kopii lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych nie ma zastosowania w przypadkach gdy:
 • Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa Unijnego lub prawa krajowego, do zakończenia współpracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zależności od charakteru danych.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.