66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Przebudowa Skansenu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Województwo Lubuskie

„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Regionu poprzez budowę nowej wiaty i przebudowę istniejącej wiaty osłonowej wraz z oświetleniem i instalacją PV w Gminnym Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych w okresie realizacji projektu.

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”

Kwota dofinansowania: 199 997,00 zł

Po wielu staraniach w 2018 roku została zawarta umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Lubuskim, z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, a Stowarzyszeniem Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmolkom”. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Region Kozła.
Umowa określała prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Celem ogólnym programu LSR jest: Zaangażowane społeczeństwo, dbające o zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijające i wykorzystujące potencjał regionu, a celem operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Regionu poprzez budowę nowej wiaty i przebudowę istniejącej wiaty osłonowej wraz z oświetleniem i instalacją PV w Gminnym Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych w okresie realizacji projektu.
W ramach programu Stowarzyszenie zrealizowało operację: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej regionu poprzez budowę nowej wiaty i przebudowę istniejącej wiaty osłonowej wraz z oświetleniem i instalacją PV w Gminnym Skansenie Maszyn i Urządzeń w Podmoklach Małych.
Stowarzyszeniu została przyznana na podstawie złożonego wniosku pomoc w wysokości 199 997,00 (słownie:sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, którym został zakład Usług Blacharsko-Dekarskich Duda Leszek, Kiełkowo 12, 64-212 Siedlec za kwotę 438.836,94zł brutto. Pozostałą kwotę Stowarzyszenie pozyskało w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z Gminy Babimost.
Prace inwestycyjne zostały wykonane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową, w terminie oraz dobrze pod względem technicznym.
W Skansenie wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz zainstalowano panele fotowoltaiczne wraz niezbędnym osprzętem. Wybudowano nową wiatę o powierzchni 396m2 i wysokości maksymalnej 6,15m oraz powiększono wiatę już istniejącą o powierzchnię 122,5m2, co pozwoli na stopniowe przeniesienie wszystkich maszyn ze stanowisk na wolnym powietrzu pod dach. Na odzyskanym terenie w przyszłości będzie mogła powstać sala gimnastyczna dla Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych.