66-110 Babimost, Podmokle Małe 30 podmokle@podmokle.pl

Aktywni +

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

„W pełni życia spełniamy marzenia”

Wartość dofinansowania 97529,25 zł

Całkowita wartość 109279,25 zł

Krótki opis projektu:

Projekt jest kontynuacją projektu: Klub Aktywnego Seniora (ASOS 2017) na rzecz seniorów ze wsi Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Laski i Babimost. Obejmie 40 seniorów ze wskazanych terenów. Do projektu włączeni zostaną seniorzy ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Babimoście. Projekt zakłada założenie Podmoklańskiej Akademii Seniorów (PAS) oraz zajęcia w ramach działań AkademiiPlanuje się kontynuację działań Akademii w kolejnych latach, z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich i rzeczowych, bez względu na wysokość posiadanych funduszy.

W ramach projektu  planuje się zajęcia na Wydziałach: Nauk Społecznych, Wolontariatu, Bezpieczeństwa i Profilaktyki, Zdrowia Seniora, Ekspresji Artystycznej. Zaplanowane działania obejmują zajęcia w obszarze rozwoju własnego seniorów (warsztaty integrujące, zajęcia z zakresu pracy w zespole, komunikacji, planowania rocznej pracy), bezpieczeństwa i profilaktyki, działań wolontariackich– tworzenie lokalnych i indywidualnych programów wsparcia, rozwoju ekspresji artystycznej). Proponowane działania wynikają z diagnozy potrzeb i oczekiwań odbiorców. Rezultatem działań będzie aktywizacja seniorów 60+. Projekt realizowany będzie w Podmoklach Małych, w siedzibie Stowarzyszenia- szkoła, gdzie zostaną udostępnione wszystkie niezbędne pomieszczenia, biuro projektu na zarządzanie projektem oraz sprzęt multimedialny;

Znaczną część zadań planuje się realizować w plenerze: tereny zielone przy szkole ze stołami, ławkami, skansen maszyn rolniczych ze stołami, ławami, piecem chlebnym oraz w Podmoklach Wielkich, Laskach i Babimoście – gmina Babimost, powiat zielonogórski, woj. lubuskie- obszar wiejski.

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej, zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego oraz działalność wolontariacką na rzecz seniorów mniej sprawnych u 40 seniorów poprzez działania w zakresie aktywności społecznej, fizycznej, ochrony zdrowia, ekspresji artystycznej i wolontariatu w okresie 1 czerwca 2021- 31 grudnia 2021r.

Grupy docelowe: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą seniorzy 60+ (40 osób) z Podmokli Małych, z Podmokli Wielkich i z Lasek oraz z Babimostu.

Zadania w projekcie:

 1. Działania informacyjno- promocyjne termin realizacji od 2021–06–01 do 2021–12–31
 2. Rekrutacja uczestników termin realizacji od 2021–06–01 do 2021–06–30
 3. Podmoklańska Akademia Seniorów (PAS) – inauguracja roku akademickiego termin realizacji od 2021–07–01 do 2021–07–31
 4. Zamiejscowy Wydział Integracji Społecznej i Rozrywki Umysłowej termin realizacji od 2021–07–01 do 2021–07–31
 5. Wydział Kultury termin realizacji od 2021–08–01 do 2021–11–30
 6. Wydział zdrowia i sprawności fizycznej  termin realizacji od 2021–07–01 do 2021–11–30
 7. Wydział Technologii Informacyjnych i Cyfrowych termin realizacji od 2021–09–01 do 2021–11–30
 8. Kulinarny Wydział Regionalny  termin realizacji od 2021–07–01 do 2021–09–30
 9. Zakończenie Roku Akademickiego w Podmoklańskiej Akademii Seniora  termin realizacji od 2021–12–02 do 2021–12–20
 10. Zakończenie projektu  termin realizacji od 2021–12–15 do 2021–12–31

Efekty projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji oferty będzie powstanie Podmoklańskiej Akademii Seniora. Akademia oferuje (i będzie oferować w kolejnych latach) aktywności, działania zgodne z bieżącymi potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. W wyniku działań Akademii powstanie folder kulinarny, zawierający przepisy kuchni regionalnej, stworzone zostaną szlaki tematyczne na rajdy rowerowe. Seniorzy, zintegrowani , czynni fizycznie poprzez systematyczne marsze z „kijkami”. Znajomość fotografii otworkowej oraz cyfrowej w połączeniu z wyprawami terenowymi przyczynią się do tworzenia wystaw – i tych w projekcie i w kolejnych latach. Seniorzy, często z rodzinami, będą uczestnikami, a później organizatorami gier terenowych. Będą organizowane warsztaty, oparte na metodach aktywizujących, pobudzających twórcze myślenie oraz ćwiczące umysł. Seniorzy, dzięki Akademii, wyjadą do Filharmonii w Zielonej Górze- dla mieszkańców małych wiosek jest to bardzo atrakcyjna oferta.

Produkty:

 1. Wzrośnie integracja oraz umiejętności społeczne (komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów)
 2. Wzrośnie wiedza i umiejętności z zakresu działalności wolontariackiej seniorów
 3. Wzrosną umiejętności w zakresie tworzenia rękodzieła artystycznego, nastąpi wzrost aktywnych, połączonych z rozrywką, sposobów spędzania czasu wolnego
 4. Wzrośnie wiedza z zakresu zdrowia i zdrowego stylu życia,
 5. Wzrosną umiejętności w zakresie wykorzystania komputera w sytuacjach codziennych
 6. Wzrośnie wiedza i umiejętności w zakresie regionalnej sztuki kulinarnej oraz zasad publikacji